Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Peggyscontent: de opdrachtneemster gevestigd te Waalwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 76170705;

b. Diensten: de diensten die Peggyscontent aanbiedt en zoals deze zijn omschreven in de offerte.

c. Meerwerk: de werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen en die wel op verzoek van de opdrachtgever worden verricht.

d. Intake: gesprek (fysiek of online) waarin er een analyse wordt gemaakt van de wensen van de klant met als doel erachter te komen welke dienst het meest geschikt is.

e. Offerte: het schriftelijke aanbod dat Peggyscontent aan de opdrachtgever doet met betrekking tot de opdracht met de eventuele daarbij behorende bijlagen;

f. Opdracht: de opdracht van de opdrachtgever aan Peggyscontent gegeven zoals omschreven is in de offerte;

g. Dienst: het verzorgen van campagnes, branding, ode aan jezelf of een retreat.

Campagne: Een verzameling van beelden die gebruikt worden voor een bepaald seizoen vanuit een merk in diverse pakketten hetzij in foto, video of een combinatie daarvan.

Branding: Het creëren van een diepere laag, met als doel een sterke brand te creëren door middel van beeld en gevoel. Ode aan jezelf: Persoonlijke documentaire die mensen helpt meer in het hier en nu te leven.

Retreat: Een evenement naar het buitenland met een bepaalde groep gelijkgestemden voor de duur van een bepaalde periode.

h. Opdrachtgever: de organisatie, het bedrijf of degene die met Peggyscontent een overeenkomst sluit en die één of meerdere diensten afneemt;

i. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Peggyscontent, haar de door de opdrachtgever aanvaarde offerte;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Peggyscontent en de opdrachtgever.

2.2 Uitdrukkelijk wordt iedere algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten beschouwing gehouden en zijn deze niet op de overeenkomst van toepassing.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 Op het moment dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen Peggyscontent en de opdrachtgever een nieuwe bepaling overeenkomen die de bedoeling van het oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3 totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Opdrachtgever zal via de website of ander communicatiekanaal waaronder social media van Peggyscontent het formulier invullen, waarbij de Opdrachtgever aangeeft wat de wensen zijn.

3.2 Peggyscontent zal hierna contact opnemen en een intakegesprek voeren.

3.3 Peggyscontent zal naar aanleiding hiervan een offerte uitbrengen aan Opdrachtgever, waarbij de in lid 2 genoemde punten expliciet zullen worden opgenomen.

3.4 Peggyscontent zal iedere Offerte tot 1 maand na verzending gestand doen.

3.5 Op het moment dat de Opdrachtgever de offerte voor akkoord zal tekenen en retourneren, dan wel per e-mail of middels een ander communicatiekanaal kenbaar akkoord te zijn gegaan, is de overeenkomst tot stand gekomen.

3.6 Geen termijn als genoemd in de offerte zal tussen partijen gelden als een fatale termijn.

Artikel 4 uitvoering van de overeenkomst

4.1 Peggyscontent draagt er zorg voor dat de uitvoering van de overeenkomst geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. 4.2 Peggyscontent zal de overeenkomst pas kunnen uitvoeren nadat zij alle relevante informatie van de Opdrachtgever heeft ontvangen.

4.3 Peggyscontent heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

4.4 Peggyscontent zal gebruik maken van de laatste regelgeving zoals zij die in redelijkheid zou kunnen hebben gekend en zonder dat zij rekening houdt met komend recht.

4.5 Werkzaamheden die verder gaan dan de offerte zullen in onderling overleg worden uitgevoerd, tenzij de opdracht niet zonder die werkzaamheden kan worden afgerond, in welk geval het meerwerk alsnog tot de opdracht behoort.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 De informatie die Peggyscontent van Opdrachtgever zal verkrijgen, zal ieder van hen behandelen als vertrouwelijk.

5.2 Wanneer Peggyscontent een derde partij bij de uitvoering van de Opdracht zal inschakelen, zal zij de geheimhoudingsverplichting als genoemd in lid 1 aan die derde opleggen.

Artikel 6 Tarief en facturering

6.1 Peggyscontent zal in haar offerte het tarief voor de opdracht kenbaar maken.

6.2 Peggyscontent zal daarbij de geschatte tijdsaanduiding per onderdeel aangeven.

6.3 Alle in de offerte genoemde bedragen zijn bedragen in Euro’s en exclusief het geldende tarief voor de omzetbelasting.

6.4 Peggyscontent zal de factuur verzenden nadat zij het recht heeft verkregen om te facturen met dien verstande dat 25% van het totaalbedrag vooruit moet worden betaald. Met dien verstande dat voor de Retreat zoals genoemd in artikel 1 onder g het gehele bedrag vooraf moet worden betaald. Betaling in termijnen is mogelijk voor de retreat in maximaal 4 gelijke termijnen. Pas wanneer de betaling is ontvangen zullen de werkzaamheden worden verricht.

6.5 Meerwerk zal separaat op de factuur worden vermeld.

6.6 Peggyscontent heeft het recht om prijsstijgingen door te voeren die na het uitbrengen van de Offerte aan Peggyscontent in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Betalingscondities & Annuleringen

7.1 Alle door Peggyscontent verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

7.2 Door het enkele niet tijdig betalen is de Opdrachtgever toerekenbaar tekortgeschoten in diens betalingsverplichting jegens Peggyscontent, zonder dat Peggyscontent Opdrachtgever daarvoor in gebreke hoeft te stellen.

7.3 Annulering van de opdracht is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het is wel mogelijk om de datum te verschuiven met dien verstande dat er uiterlijk 1 maand van tevoren aan Peggyscontent een schriftelijke mededeling wordt verzonden. Er zal dan wel 25 % van het totaalbedrag in rekening worden gebracht mits er sprake is van overmacht. In geval van annulering door de Opdrachtgever tot uiterlijk 10 werkdagen voor de opdracht, zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.

7.4 Bij annulering van de Retreat door Peggyscontent, zal er eerst worden gezocht naar een andere datum, indien dat niet mogelijk zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen worden teruggestort na een schriftelijke mededeling door Peggyscontent. Opdrachtgever wordt geacht een eigen reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij deelname aan een retreat.

7.5 Opdrachtgever dient de factuur te voldoen zonder recht van verrekening.

7.6 Voor zover de Opdrachtgever een factuur geheel of gedeeltelijk zal betwisten, zal hij het niet betwiste gedeelte van de factuur binnen de betalingstermijn als genoemd in lid 1 voldoen.

7.7 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever de wettelijke rente als genoemd in artikel 6:119a B.W. vermeerderd met 1 procentpunt over het betaalde gedeelte verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening.

7.8 Gelijktijdig is de Opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die tussen partijen zal worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting, met een minimum van € 250,00 (zegge tweehonderdvijftig Euro).

7.9 Peggyscontent heeft het recht om werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen in plaats van de overeenkomstig lid 8 vastgestelde vast gestelde buitengerechtelijke kosten.

7.10 Alle gerechtelijke kosten komen bij niet-betaling voor rekening van de Opdrachtgever.

7.11 Peggyscontent heeft het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten voor de periode dat Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van diens betalingsverplichting, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verjaring

8.1 Peggyscontent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig aanleveren van de informatie, waarvan de Opdrachtgever weet of behoorde te begrijpen dat die informatie voor Peggyscontent van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Peggyscontent is niet verantwoordelijk voor spellingsfouten, kleurverschillen in ontwerpen en drukwerk als de klant de tekst zelf aanlevert en akkoord heeft gegeven op de finale ontwerp(en) en drukwerk.

8.3 Peggyscontent is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

8.4 Peggyscontent is niet verder aansprakelijk dan hetgeen haar beroepsaansprakelijkheid zal uitkeren. De beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot € 1.000.000 per schadegebeurtenis.

8.5 Indien er geen uitkering op basis van de verzekering als genoemd in lid 3 zal plaatsvinden, zal Peggyscontent nimmer verder aansprakelijk zijn dan de waarde overeenkomstig de door haar uitgebrachte en door de opdrachtgever aanvaarde offerte.

8.6 Opdrachtgever dient Peggyscontent schriftelijk gemotiveerd aansprakelijk te stellen binnen een termijn van 1 jaar na het beëindigen van de opdracht. Na deze periode verjaart de aansprakelijkheid van Peggyscontent.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Alle door Peggyscontent gebruikte drukwerken, content, diensten en producten blijven eigendom van Peggyscontent, tenzij er iets anders is overeengekomen.

9.2 Peggyscontent vrijwaart Opdrachtgever tegen inbreuk van intellectuele rechten van derden.

9.3 Opdrachtgever geeft door aanvaarding van de Offerte aan Peggyscontent een royaltyfree gebruiksrecht op haar handelsnaam en logo ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

9.4 Het intellectuele eigendom van alle formulieren – zowel analoog als digitaal – en alle programma’s waarvan Peggyscontent gebruikt maakt, zal tussen partijen gelden als zijnde van Peggyscontent.

9.5 In de offerteprijs is een gebruiksrecht voor de intellectuele eigendommen van Peggyscontent overeenkomstig het doel van de overeenkomst opgenomen.

9.6 Peggyscontent mag als reclame voor haar eigen onderneming de naam van de Opdrachtgever gebruiken.

9.7 Bij publicatie van de werken van Peggyscontent (hetzij online) is Opdrachtgever verplicht om de naam van Peggyscontent te vermelden.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 Door de aard van de overeenkomst zal Peggyscontent te maken krijgen met persoonsgegevens.

10.2 Alle persoonsgegevens zullen zowel door Peggyscontent als door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld.

10.3 De privacyverklaring van Peggyscontent is mede op de Overeenkomst van toepassing.

10.4 De privacyverklaring van de Opdrachtgever zal door de Opdrachtgever bij het tot stand komen van de Overeenkomst digitaal aan Peggyscontent ter beschikking worden gesteld.

10.5 Partijen zullen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens een aparte verwerkingsovereenkomst overeenkomen indien nodig.

10.6 Partijen zullen binnen 48 uur na een datalek elkaar daarover informeren.

10.7 Partijen zullen persoonsgegevens niet met derden delen, behoudens voor de goede uitvoering van deze overeenkomst dan wel doordat die partij daar wettelijk toe verplicht is.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Peggyscontent kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige schade indien er sprake is van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder andere – doch niet limitatief – verstaan: weersinvloeden, internet- en stroomstoring, storing in het mailverkeer, computervredebreuk of hacker attack, vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers, nieuwe overheidsmaatregelen, diefstal, brand, bedrijfsstoring, ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van Peggyscontent zelf.

Artikel 12 Ontbinding overeenkomst

12.1 De Overeenkomst kan door Peggyscontent éénzijdig worden ontbonden op het moment dat: a. Op het vermogen van Opdrachtgever of een deel daarvan executoriaal beslag is gelegd; b. Opdrachtgever surseance van betaling bij de Rechtbank aanvraagt; c. Opdrachtgever toepassing van de WSNP bij de Rechtbank aanvraagt; d. Opdrachtgever het eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.2 In geval van het bepaalde in lid 1 is Peggyscontent aan Opdrachtgever geen schade verschuldigd.

12.3 In geval van ontbinding op grond van lid 1 wordt de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Peggyscontent geacht succesvol te zijn afgerond en heeft Peggyscontent recht op haar gehele betaling.

12.4 Op het moment van ontbinding op grond van lid 1 zijn alle vorderingen die Peggyscontent heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op zowel de Overeenkomst als deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank-Zeeland West-Brabant.

Artikel 14 Wijzigingen en Publicatie Algemene Voorwaarden

14.1 Peggyscontent heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen.

14.2 De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de Opdrachtgever van toepassing zijn nadat Peggyscontent deze aan de Opdrachtgever heeft toegezonden.

14.3 Wanneer de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst binnen 5 werkdagen na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden te ontbinden, zonder dat Peggyscontent recht heeft op een schadevergoeding.

14.4 Bij een ontbinding op grond van lid 3 blijft de opdrachtgever gehouden de factuur voor de vaste kosten te voldoen, zonder enig recht van restitutie.

14.5 Peggyscontent zal de Algemene Voorwaarden met iedere eerste Offerte aan een Opdrachtgever meezenden.

14.6 De algemene voorwaarden zijn als pdf te downloaden op de webpagina van Peggyscontent.

Contact

Menu

Vondelstraat 13, 5144 AV WaalwijkInfo@peggyscontent.nl06-22864102

ODE

naar contactformulier